e-Learning ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?
e-Learning ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่? มี 6 เคล็ดลับสำหรับการประเมินหรือวัดผลที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

---------

คุณจะทราบได้อย่างไรว่า e-Learning หรือระบบการจัดการการเรียนออนไลน์ (LMS) ของคุณคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป? ในบทความนี้จะมาแชร์เคล็ดลับในการประเมินระบบการเรียนออนไลน์ของคุณว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วหรือไม่

---------

ในการวัดผลหรือประเมินผลนั้นควรทำตั้งแต่เริ่มต้นและทำเรื่อยๆหรือบ่อยครั้ง เพื่อพิจารณาว่าระบบ LMS มีเนื้อหาการเรียน หรือปัจจัยอื่นๆที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณหรือไม่ ในการประเมินผลต่างๆจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้ในการประเมิน ไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ทราบผลที่แท้จริงเพื่อนำไปพัฒนาได้เลย เช่น ข้อมูลของสถานที่ที่ผู้เรียนเข้ามาใช้งาน จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้าถึงระบบจากบริเวณใดเป็นหลักและทำการต่อยอดโดยจัดทำโฆษณาเพิ่มเติมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับองค์กรที่มีการอบรมภายในสามารถประเมินวัดผลเนื้อหาได้จากข้อมูลที่ผู้เรียนเข้ามาใช้งานเพื่อนำปพัฒนารูปแบบเนื้อหาให้จูงใจผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้นการมีข้อมูลที่ละเอียดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

---------

6 เคล็บลับในการหาคำตอบว่า LMS ของคุณคุ้มค่าหรือไม่?

1. คำนวณต้นทุนทั้งหมดในการฝึกอบรม
สำหรับการคำนวณต้นทุนในการผึกอบรมต่างๆควรครอบคลุมค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนทั้งหมดและวิเคราะห์ออกมาเป็นรายคน เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมในองค์กรจะตกประมาณ 30,000-60,000 บาทต่อคนต่อปี และนอกเหนือจากการฝึกอบรมทั่วไปแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์อื่นๆอีก เช่น
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง (อัปเกรดอัปเดตและฟังก์ชั่นเสริม)
ค่าใช้จ่ายในการปรับแต่ง / พัฒนาเนื้อหา 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการ 
ดังนั้นจึงควรหาวิธีในการลดต้นทุนเหล่านี้โดยที่ไม่ลดประสิทธิภาพของการฝึกอบรม เช่น เปลี่ยนจากการซื้อบทเรียนที่เรียนเป็นรายบุคคลมาเป็นการสร้างบทเรียนเองเพื่อใช้เรียนภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ เป็นต้น

---------

2. วัดระดับผลผลิต
ระบบ e-Learning ควรช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะต่างๆและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตได้ขณะเดียวกันก็ใช้เวลาในการทำงานน้อยลงสามารถช่วยให้พนักงานสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นในการประเมินผลจึงควรพิจารณาว่าหลังจากพนักงานได้เรียนรู้แล้วสามารถเพิ่มผลผลิตหรือประสิทธิภาพของการทำงานได้หรือไม่ หากประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นจะเป็นการลดต้นทุนแรงงานจะสามารถวัดผลออกมาเป็นมูลค่าเงินหรือ KPI ได้ เช่น การฝึกอบรมให้พนักงานพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่ต้องจ้างงานบุคคลภายนอกมาสัมภาษณ์ และเรียนรู้ระบบงานภายใน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาที่นานและต้นทุนเงินเดือนจะสูงกว่าบุคลากรภายใน ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้

---------

3. วิเคราะห์อัตราการลาออกของพนักงาน
พนักงานทุกคนมีความต้องการที่จะเติบโตในสายอาชีพเพื่อสนองต่อปัจจัยพื้นฐานของตัวเอง การมีระบบการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้พนักงานเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเอง นอกจากนี้เมื่อเกิดปัญหาต่างๆพนักงานจะสามารถรับมือและแก้ไขด้วยตัวเองได้ สามารถลดปัญหาในการทำงาน สำหรับการวิเคราะห์อัตราการลาออกอาจจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งเพื่อให้พนักงานเรียนรู้และค่อยๆปรับตัว ควรมีการเก็บข้อมูลและประเมินเป็นช่วงๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน

---------

4. วิเคราะห์อัตรากำไรของธุรกิจ
นอกจากการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแล้วควรจะวัดผลอัตรากำไรขององค์กรว่าก่อนการมีการเรียนออนไลน์และตั้งแต่มีการเรียนออนไลน์มียอดขายเข้ามาเท่าไร เป็นกำไรเท่าไร พนักงานสามารถบรรลุเป้าการขายได้หรือไม่ ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากการมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ การวัดผลก่อนหลังการมีระบบจะทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของการมี LMS
ในการประเมินผลของ LMS ในแต่ละแผนกควรลงรายละเอียดในการประเมินรายบุคคลและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบผลที่แม่นยำขึ้น เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันด้านการเรียนรู้ ดังนั้นเราควรเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อน – หลังเรียนเป็นรายบุคคล

---------

5. ประเมินความภักดี ( Brand Loyalty )และความพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมที่ดีจะทำให้พัฒนาทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า ทำให้นำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมตลอดจนการดูแลหลังบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการที่องค์กรของคุณอีก ในการประเมินความภักดีและพึงพอใจของลูกค้าจึงควรประเมินทั้งก่อนและหลังของการฝึกอบรมทุกๆหลักสูตร เพื่อให้ทราบว่าการลงทุนกับระบบ LMS นั้นคุ้มค่าหรือไม่ หากทั้งความภักดีในบริการและความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทั้งคู่ถือว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในอนาคต

---------

6. ประเมินผลด้านต่างๆอย่างละเอียด
ผู้ดูแลระบบควรวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆเพิ่มเติม เพื่อหาปัจจัยที่ผลกระทบกับธุรกิจได้ละเอียดขึ้นจึงจะสามารถประเมินผลความคุ้มค่าของระบบได้แม่นขึ้น เช่นการวิเคราะห์ผลว่าพนักงานมีการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ ใช้อุปกรณ์ใดในการเข้าระบบ คะแนนสอบในการประเมินผลต่างๆ ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงาน และความก้าวหน้าในการเรียน ตลอดไปจนถึงการใช้ระบบว่าเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ เช่นการเข้าอุปกรณ์จากสมาร์ทโฟนที่ลดลงอาจจะเป็นเพราะปัญหาหน้าจอการใช้งาน ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ระบบได้อย่างเต็มที่

---------

ด้วย 6 เคล็ดลับเหล่านี้คุณสามารถทำการประเมินระบบ LMS ของคุณและดูว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหม หากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจคุณอาจปรึกษาบริษัทที่ดูแลระบบเพื่อดูว่ามีการอัพเกรดหรือแพ็คเกจราคาอื่นหรือไม่ ๆ แต่ถ้าระบบมีจุดบอดมากเกินไปอาจถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับธุรกิจของคุณ

---------

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาจาก https://elearningindustry.com/successful-lms-evaluation-tip…

---------

ติดตามข่าวสารการศึกษาออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ได้ที่ https://www.froggenius.com/

#eLearning #FrogGenius #LMS #education #onlineeducation#ระบบเรียนออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #อบรมภายในองค์กร #ระบบอบรม#elearningplatform

ข่าวสารอื่นๆ

Step ในการจัด Virtual workshop

คุณต้องการจัด Virtual workshop หรือ Virtual classroom อยู่หรือเปล่า? ถ้าใช่ FrogGenius ได้ทำการสรุปขั้นตอนในการจัดอบรมออนไลน์ หรือ Virtual workshop ออกมาเป็น Step เพื่อให้คุณทำตามได้อย่างง่ายๆ

Thai Livestream 1080 Solution

บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับงานอีเว้นท์ งานประชุม ที่ต้องการเปิดช่องทางการเข้าถึงงานโดยผ่านการรับชมทางหน้าเว็บไซต์ มือถือ